Gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving, Doosan Bobcat EMEA s.r.o., gebruiksvoorwaarden, diversen

Gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgeving voor de website van Doosan Bobcat EMEA s.r.o. (http://www.bobcat.com/eu/)

Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst geactualiseerd op 01/01/2017

AANDACHTIG LEZEN!
DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GEEFT U TE KENNEN DAT U MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AKKOORD GAAT.

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden voor de website van Doosan Bobcat EMEA s.r.o. (“we” of “ons” of “Bobcat”) op www.bobcat.com/eu/ (deze “website”). Door deze website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de in deze gebruiksvoorwaarden uiteengezette voorwaarden en condities. Indien u met deze gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat, mag u deze website niet gebruiken.

Wijzigingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde bijwerken of wijzigen. Wanneer we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, worden de wijzigingen in dit document verwerkt en wordt de datum "laatst bijgewerkt" bovenaan deze webpagina aangepast. Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden worden van kracht twee (2) dagen na hun initiële bekendmaking op deze website. Controleer deze gebruiksvoorwaarden geregeld op wijzigingen. Als u deze website na de bekendmaking van veranderingen aan de gebruiksvoorwaarden blijft gebruiken, geeft u te kennen deze wijzigingen te aanvaarden.
We kunnen deze website te allen tijde bijwerken. Hoewel we al het mogelijke doen om de beschrijvingen van onze producten en aanverwante diensten op deze website up-to-date te houden, dient u deze informatie met uw plaatselijke dealer te verifiëren. Lokaliseer uw dichtstbijzijnde dealer door te surfen naar www.bobcat.com/eu/ en te klikken op Dealer Locator.

Gebruiksmogelijkheden

U kunt kleine delen van de productbeschrijvingen, andere gegevens, tekst, afbeeldingen, software, audio- en videobestanden en foto's op deze website (“content”) weergeven, gebruiken en downloaden, voor informatief, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle informatie betreffende auteursrecht, handelsmerken en andere beschermde kennisgevingen onaangeroerd laat. Deze website noch enig deel ervan mag worden gewijzigd, weergegeven of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

Gedragsregels

In sommige delen van deze website kunt u mogelijkerwijze content uploaden of posten (bv. berichten en feedback), of andere interactie aangaan met deze website en zijn gebruikers. In verband met het gebruik van deze website vormen de volgende handelingen voor elke gebruiker (inclusief uzelf) een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden:
(a) deze website gebruiken voor onwettige doeleinden of toepasselijke wetten of voorschriften ermee overtreden;
(b) content uploaden, posten, e-mailen of verspreiden waarvan de transmissie niet is toegestaan krachtens een of andere wet of contractuele of fiduciaire relatie (zoals interne informatie, vertrouwelijke informatie die werd vernomen of bekendgemaakt in het kader van arbeidsverhoudingen of krachtens geheimhoudingsovereenkomsten);
(c) andermans beschermde informatie (beschermd door auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht) uploaden, posten, e-mailen of verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk recht; eenieder die herhaaldelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen blijkt te hebben gepleegd, zal de toegang tot of het gebruik van deze website worden ontzegd;
(d) welk deel van deze website dan ook kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u elementen van de content mag gebruiken overeenkomstig het bovengenoemde onderdeel "Gebruiksmogelijkheden";
(e) content uploaden, posten, e-mailen of verspreiden die onwettelijk, bedrieglijk, misleidend, onjuist, nagemaakt, gestolen, bedreigend, irriterend, beledigend, obsceen, pornografisch, lasterlijk, raciaal of etnisch aanstootgevend is, of die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van iemand anders;
(f) opzettelijk headers vervalsen, identificaties manipuleren of zich anderszins aan activiteiten begeven die bedoeld zijn om de identiteit of contactgegevens van een gebruiker te niet te geven of te verbergen;
(g) uploaden, posten, e-mailen of verspreiden van welke content dan ook die softwarevirussen, valluiken, hotkeys, tijdbommen of andere computercode bevat die bedoeld is om de werking van computersoftware of welke computersoftware- of hardware of telecommunicatieapparatuur dan ook te onderbreken, vernietigen of beperken;
(h) gebruiken van welk apparaat, software of routine dan ook om de goede werking van deze website te belemmeren of te trachten te belemmeren;
(i) gebruiken van welke robot, spider, ander automatisch apparaat, of handmatig proces dan ook om welke websitepagina's of welke content dan ook te monitoren of kopiëren zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;
(j) handelingen stellen die onze infrastructuur naar onze eigen vaststelling en inschatting onredelijk of onevenredig zwaar belasten;
(k) ongevraagde commerciële berichten of communicaties in welke vorm dan ook (spam) versturen;
(l) decompileren, disassembleren, nabouwen of anderszins pogen de broncode of bedrijfsgeheimen van deze website te achterhalen; of
(m) eenieder die zich begeeft aan welke van de hierboven beschreven activiteiten dan ook bijstand of toelating verlenen.

Iedere gebruiker van deze website, inclusief uzelf,
(a) is verantwoordelijk voor de content die hij of zij creëert en op deze website indient, en voor de gevolgen van zijn gebruik of indiening;
(b) is verantwoordelijk dat de content die de gebruiker via deze website verstuurt en ontvangt, in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en voorschriften (inclusief die met betrekking tot exportregelingen) en met deze gebruiksvoorwaarden; en
(c) is verantwoordelijk dat alle content die de gebruiker naar deze website verstuurt, nauwkeurig, waarheidsgetrouw, up-to-date en volledig is.
We kunnen content bewaren en content en de oorsprong ervan bekendmaken indien dit door de wet wordt vereist of indien we te goeder trouw menen dat dergelijke bewaring of bekendmaking redelijkerwijze nodig is om: (a) in overeenstemming te zijn met de juridische procedure; (b) deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op klachten dat welke content dan ook een inbreuk vormt op de rechten van derden; of (d) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van websitegebruikers, het publiek en onszelf te beschermen.

Indieningen door gebruikers

Door content op deze website in te dienen (bv. feedback), verleent u ons een permanente, onherroepelijke, wereldwijde, kosteloze licentie die kan worden doorgegeven (via meerdere tiers) aan derden voor het gebruiken, reproduceren, cachen, opslaan, wijzigen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk weergeven, verspreiden en versturen van dergelijke content voor welke doeleinden dan ook, en daardoor ziet u af van welke morele rechten en publiciteitsrechten op dergelijke content dan ook.

Monitoring van het gebruik

Bobcat voert geen voorafgaande screening uit van de content die u op deze website indient, en is niet verantwoordelijk voor het bewaken, monitoren of bewerken van dergelijke content. Bobcat heeft het recht, doch niet de plicht, om content en het gebruik van deze website te monitoren om de prestaties ervan te verbeteren, op wettelijke en regelgevingseisen, en om vast te stellen of ze in overeenstemming zijn met deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke beleidsregels en procedures van Bobcat. Bobcat heeft het recht om naar eigen goeddunken het posten van welke content dan ook op deze website te weigeren of hem te verwijderen wanneer het meent dat die een inbreuk vormt op deze gebruiksvoorwaarden of dat hij anderszins om welke reden dan ook aanstootgevend is, zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van uzelf. Bobcat zal mogelijke inbreuken bekijken wanneer informatie onder zijn aandacht wordt gebracht die voldoende is om een onderzoek te gelasten.

Geen garanties

BEHOUDENS UITDRUKKELIJKE ANDERSLUIDENDE BEPALING IN DE EVENTUELE TOEPASSELIJKE AANKOOPOVEREENKOMST, WORDEN DEZE WEBSITE EN ALLE CONTENT, DELEN, ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA DEZE WEBSITE (GEZAMENLIJK “MATERIALEN”) U AANGEBODEN "IN DE TOESTAND WAARIN ZE ZICH BEVINDEN" "MITS BESCHIKBAAR" ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN DOCH ZONDER BEPERKING TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, IN VERBAND MET MOGELIJKE INBREUKEN (NON-INFRINGEMENT), JUISTHEID VAN GEGEVENS, SYSTEEMINTEGRATIE OF RUSTIG GENOT (QUIET ENJOYMENT). BOBCAT EMEA EN ZIJN DOCHTERBEDRIJVEN GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN OP OF VIA DEZE WEBSITE BESCHIKBARE MATERIALEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN INFORMATIE ALVORENS EROP TE VERTROUWEN. HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN GEBEURT ENKEL EN ALLEEN OP UW RISICO.
BOBCAT EMEA GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, FOUTVRIJ OF VOLLEDIG VEILIG IS. U DRAAGT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET NEMEN VAN ALLE NODIGE VOORZORGEN OPDAT WELKE CONTENT DAN OOK DIE U VAN DEZE WEBSITE BETREKT VRIJ ZOU ZIJN VAN VIRUSSEN EN ANDERE POTENTIEEL SCHADELIJKE APPARATEN.

Beperking van de aansprakelijkheid

BOBCAT EMEA EN ZIJN DOCHTERBEDRIJVEN WIJZEN IN HET BIJZONDER ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, ZOWEL OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, WETTEN OF ANDERSZINS, VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECTE, TOEVALLIGE, GEVOLG- OF BIJZONDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF BETREKKING HEEFT OP DE MATERIALEN DIE VIA DEZE WEBSITE ZIJN VERKREGEN, ZELFS INDIEN ZE VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE OP DE HOOGTE WERDEN GESTELD, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT HET VERTROUWEN VAN WELKE PARTIJ DAN OOK OP ZULKE MATERIALEN; VERLOREN GEGANE GEGEVENS; OF VERTRAGINGEN, STORINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERTRAGINGEN, STORINGEN OF ONDERBREKINGEN DOOR PROBLEMEN MET TELEFOONLIJNEN OF MODEMS, OVERMACHT, UITVAL VAN DE DIENSTEN VAN EEN TELECOMSERVICEPROVIDER, OF DIEFSTAL OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT DE MATERIALEN).

Eigendomsrechten

Het handelsmerk en logo "Bobcat®" zijn geregistreerde handelsmerken van Bobcat Company. Het ongeoorloofde gebruik van welke Bobcat-handelsmerken, dienstmerken of logo's dan ook, kunnen een inbreuk vormen op het toepasselijke handelsmerkenrecht.
Bobcat en/of zijn licentiegevers zijn eigenaren van alle eigendomsrechten op deze website. Deze website is beschermd door de toepasselijke wetgeving op het auteursrecht. Behoudens uitdrukkelijke beschrijving in het bovengenoemde onderdeel “Gebruiksmogelijkheden”, is het u niet toegestaan (a) de content van deze website, (b) het ontwerp of de lay-out van deze website, of individuele delen van het ontwerp of de lay-out van deze website, of (c) handelsmerken, dienstmerken of logo's van Bobcat te wijzigen, reproduceren, uit te voeren of weer te geven zonder onze schriftelijke toestemming.
Zie deze website voor bijkomende beleidsvoorschriften, inclusief, zonder beperking, onze procedures met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht, die alle hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing.

Links

Deze website kan mogelijk links bevatten naar websites die door andere partijen worden geëxploiteerd. De gelinkte sites staan niet onder de controle van Bobcat, en Bobcat is niet verantwoordelijk voor de content die op andere, met deze website gelinkte internetsites, beschikbaar is. Zulke links behelzen geen goedkeuring door Bobcat van materiaal op welke andere site dan ook, en Bobcat wijst elke aansprakelijkheid in verband met uw toegang tot zulke gelinkte sites af. Bobcat biedt links naar andere internetsites aan als een gemak voor de gebruikers, en de toegang tot welke andere internetsites dan ook die aan deze website zijn gelinkt, gebeurt op uw eigen risico.
Behoudens andersluidende uiteenzetting in een schriftelijke overeenkomst tussen uzelf en Bobcat, kunt u uw website aan de homepage van onze website linken, op voorwaarde dat u het volgende beleid inzake links onderschrijft: (i) elke link naar de Bobcat-website moet een text-only-link zijn en duidelijk gemerkt zijn als “Bobcat EMEA Web Site,” (ii) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen geen schade of afbreuk doen aan de goodwill die samenhangt met de naam en handelsmerken van Bobcat, (iii) de link moet “wijzen” naar de URL www.bobcat.com/eu/ en niet naar andere pagina's binnen de Bobcat-website, (iv) het uiterlijk, de positie en andere attributen van de link mogen niet de valse indruk wekken dat uw organisatie of entiteit wordt gesponsord door, is gelieerd aan of verbonden met Bobcat EMEA, (v) wanneer de link door een gebruiker wordt geselecteerd, moet hij de Bobcat-website op het gehele scherm weergeven en niet in een "frame" op de verbonden site, en (vi) Bobcat behoudt zich het recht voor om zijn instemming met de link te allen tijde en enkel en alleen naar eigen goeddunken te herroepen.

E-mail

Indieningen van e-mail via het internet kunnen onveilig zijn. Houd hiermee rekening voordat u persoonlijke of vertrouwelijke gegevens per e-mail verstuurt.

Inbreuken

Bobcat behoudt zich het recht voor om bij inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden alle wettelijk beschikbare en billijke rechtsmiddelen in te zetten, met inbegrip van het schorsen of blokkeren van uw toegang tot deze website.

Diversen

Deze website wordt door Bobcat geëxploiteerd vanuit België. Bobcat geeft geen verklaring dat de informatie in deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang tot de Bobcat-website van op andere territoria waar de content van de Bobcat-website mogelijk illegaal kan zijn, is verboden. Zij die zich van op andere locaties toegang tot de Bobcat-website verschaffen, doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke plaatselijke wetten. Deze gebruiksvoorwaarden maken de hele overeenkomst uit tussen Bobcat en uzelf met betrekking tot de website www.bobcat.com/eu/.
Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in de bovenstaande tekst, kan Bobcat aan een rechtbank vragen een regeling in kort geding of een voorlopige regeling te treffen die noodzakelijk kan zijn om de rechten of eigendom van Bobcat te beschermen.

Vragen

Eventuele vragen over onze gebruiksvoorwaarden kunt u e-mailen naar communications.emea@doosan.com